Algemene voorwaarden

t.a.v. PRI therapie en PRI coaching

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

– PRI-Therapeut: de therapeut genoemd op pagina 1 van dit document

– Cliënt: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de verrichting van werkzaamheden verstrekt.

– PRI-Therapie: de door Ingeborg Bosch ontwikkelde methode, zoals ondersteund door de Stichting PRIINL gevestigd te ’s Gravenhage.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van de PRI-therapeut en de Cliënt en de daaruit voortvloeiende verbintenissen alsmede op alle door de PRI-therapeut verrichte werkzaamheden en aan de Cliënt verleende diensten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door de PRI-therapeut zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Cliënt. De algemene voorwaarden worden door de PRI therapeut bij het sluiten van de overeenkomst of verstrekken van de opdracht aan de Client ter hand gesteld of per mail aan de Cliënt toegezonden.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. De overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de PRI-therapeut dat de door de Cliënt
 2. schriftelijk of mondeling verstrekte opdracht is aanvaard, dan wel door een begin van uitvoering van de overeenkomst door de PRI-therapeut. 
 3. De door PRI-therapeut gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW.
 4. De overeenkomst is gebaseerd op de bij de PRI-therapeut op het moment van sluiten van de overeenkomst beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De met de PRI-therapeut gesloten overeenkomst leidt voor de PRI-therapeut tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de PRI-therapeut gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap redelijkerwijs verwacht mag worden. 
 2. De PRI-therapeut neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de van tijd tot tijd geldende richtlijnen en de Ethische Code van de Stichting PRIINL in acht. Een kopie van de Ethische Code wordt aan de cliënt bij aanvang van de overeenkomst ter hand gesteld en is opgenomen op de website www.pastrealityintegration.com
 3. De PRI-therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PRI-therapeut is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Tarieven

 1. De door de PRI-therapeut gehanteerde tarieven kunnen elk jaar per 1 januari worden aangepast in overeenstemming met de relevante kostenstijgingen. 
 2. De PRI-therapeut zal de cliënt 2 maanden voor dat de wijziging plaatsvindt op de hoogte stellen van de nieuwe tarieven.

Artikel 6. Contractsduur en opzegging

 1. Overeenkomsten worden voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uitdrukkelijk een bepaalde periode of een aantal sessies is overeengekomen.
 2. Overeenkomsten kunnen door elk van partijen mondeling en/of schriftelijk (tussentijds) worden opgezegd met in achtneming van één laatste gesprek ter afsluiting van het (afgebroken) therapeutisch proces.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. De PRI-therapeut is verplicht, op basis van de Ethische Code voor PRI-therapeuten van de stichting PRIINL, tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft verkregen. Voor uitzonderingen op deze regel zie Ethische Code voor PRI-therapeuten sub 1.7 en 1.8. (http://www.pastrealityintegration.com/nl/ethische-code-en-klachtreglement)

Artikel 8. Intellectuele eigendom 

 1. De PRI-therapeut is krachtens licentie van Ingeborg Bosch gerechtigd tot het gebruiken van de door Ingeborg Bosch ontwikkelde en uitgewerkte methode. De rechten van intellectuele en industriële eigendom ten aanzien van de methode, de daarbij behorende documenten en materialen berusten bij Ingeborg Bosch. Alle documenten, materialen en middelen die de Cliënt tijdens de overeenkomst tot zijn beschikking krijgt mag deze niet verveelvoudigen in welke vorm ook, kopiëren, verspreiden of wijzigen, en auteurs-, merk-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen. 
 2. De door Ingeborg Bosch ontwikkelde behandelmethoden behoren tot de vertrouwelijke en geheime knowhow door haar vertrouwelijk overgedragen aan de therapeut en zullen door de Cliënt als vertrouwelijk worden behandeld. Informatie hierover zal door de Cliënt niet aan derden ter hand worden gesteld, meegedeeld of gebruikt in het kader van eigen behandelmethoden of behandelmethoden van derden, hetzij direct, hetzij indirect.
 3. Bandopnames die de Cliënt van een sessie maakt, mogen door de Cliënt worden gebruikt ter verdieping van de eigen behandeling en dienen bij aanvang van de volgende sessie vernietigd te zijn, en mogen in ieder geval niet langer dan 6 weken bewaard blijven.

Artikel 9. Facturering en Betaling

 1. Uitloop van de sessie met méér dan 20 minuten wordt in halve uren verrekend. Uitloop van een sessie met minder dan 20 minuten wordt niet in rekening gebracht.
 2. De PRI-therapeut zal de verrichte werkzaamheden maandelijks na verrichting aan de Cliënt in rekening brengen.
 3. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. Bij gebreke van tijdige betaling is de Cliënt zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente, alsmede eventuele incassokosten verschuldigd en is de PRI-therapeut gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat algehele betaling is voldaan, dan wel de overeenkomst te beëindigen. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. PRI-therapeut is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de cliënt aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van PRI-therapeut.
 2. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 3. Indien schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor PRI-therapeut aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door PRI-therapeut afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat de PRI-therapeut in verband met die verzekering draagt. 

Artikel 11. Annulering

 1. Een sessie kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd, c.q. verplaatst. 
 2. Bij afzegging/verplaatsing binnen 24 uur of niet verschijnen is de cliënt het volledige tarief voor het gesprek verschuldigd.
 3. Bij weeralarm, of uitval van openbaar vervoer kan de sessie telefonisch doorgang vinden. 

Artikel 12. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met de PRI-therapeut verleent de cliënt aan de PRI-therapeut uitdrukkelijk toestemming voor (automatische) verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal PRI-therapeut uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de opdracht en de eigen activiteiten van de PRI-therapeut. Bij overleg met collega’s, in wetenschappelijke publicaties of voor onderzoeksdoeleinden zal de informatie worden geanonimiseerd

Artikel 13. Klachten en Geschillenbeslechting
Op deze voorwaarden en verbintenissen tussen PRI-therapeut en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing;

De PRI-therapeut is gebonden aan de door de Stichting PRIINL vastgestelde Ethische Code voor PRI-therapeuten en onderworpen aan het Klachtenreglement PRI. Een cliënt kan binnen twaalf maanden na beëindiging van de therapie een klacht indienen bij de Stichting PRIINL conform het op dat moment vigerende Klachtenreglement PRI, zoals vermeld op de website: www.pastrealityintegration.com.